இலங்கைப் பெண் நீதிபதிகள் மற்றும் சட்டத்தரணிகளின் உடையில் மாற்றம்! samugammedia

பெண் நீதிபதிகள் மற்றும் சட்டத்தரணிகள் எதிர்காலத்தில் நீதிமன்றத்திற்கு பாவாடை மற்றும் பிளவுஸ் அல்லது கால்சட்டை அணிந்து செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

உயர் நீதிமன்ற விதிகளில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு இந்த வாரம் வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானியில் புதிய ஆடைக்குறியீட்டு விபரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஒரு வெள்ளை ரவிக்கை மற்றும் கருப்பு கோட் மற்றும் காலணிகள் கொண்ட கருப்பு கால்சட்டை அல்லது வெள்ளை ரவிக்கை மற்றும் கருப்பு கோட் மற்றும் காலணிகள் கொண்ட ஒரு கருப்பு பாவாடை அணியலாம்.

இதுவரை வெள்ளை, கருப்பு, சாம்பல் அல்லது மெல்லிய ஊத நிறங்களில் சேலை மற்றும் ஜாக்கெட் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. 

புதிய ஆடையின் படி, கால்சட்டையின் நீளம் கணுக்கால் வரை நீளமாக இருக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் பாவாடையின் நீளம் முழங்காலுக்கு கீழே இருக்க வேண்டும். சட்டை அல்லது ரவிக்கை உயர் கழுத்து மற்றும் நீண்ட கை இருக்க வேண்டும்.

ஆண் நீதிபதிகள் மற்றும் சட்டத்தரணிகளுக்கான ஆடைக் குறியீடு மாறாமல் உள்ளது.

Leave a Reply