புதிய காதி நீதிபதிகளை வலுப்படுத்த வேண்டும்

நாட்டின் பல்­வேறு பகு­தி­க­ளிலும் நில­விய காதி நீதிவான் பத­வி­க­ளுக்­கான வெற்­றி­டங்­களை நிரப்பும் பொருட்டு 34 பிர­தே­சங்­க­ளுக்­கான புதிய காதி நீதி­ப­திகள் நீதிச் சேவை ஆணைக்­கு­ழு­வினால் நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ளனர். இவர்கள் இம்­மாதம் முதல் தமது கட­மை­களை ஆரம்­பித்­துள்­ளனர்.

Leave a Reply