பௌஸியின் கட்சி உறுப்புரிமையை இடைநிறுத்துவதற்கு ஐ.ம.ச. தீர்மானம்

கட்­சியின் தீர்­மா­னத்­திற்கு எதி­ராக செயற்­பட்­டதன் கார­ண­மாக ஐக்­கிய மக்கள் சக்­தியின் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பினர் ஏ.எச்.எம். பெள­ஸியின் கட்­சி­யி­னது உறுப்­பு­ரி­மையை இடை நிறுத்­து­வ­தற்கு தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

Leave a Reply