கல் – எளிய முஸ்லிம் அரபுக் கல்லூரியில் என்ன நடக்கிறது?

கல் – எளிய முஸ்லிம் மகளிர் அரபுக் கல்­லூரி நாட­ளா­விய ரீதியில் பிர­பல்­ய­மான மகளிர் அரபுக் கல்­லூ­ரி­யாகும். குறித்த அர­புக்­கல்­லூ­ரி­யா­னது இலங்­கையின் முத­லா­வது மகளிர் அர­புக்­கல்­லூரி (1959) என வர­லாறு கூறு­கின்­றது. ஆனால் இன்று அக்­கல்­லூ­ரியில் இடம்­பெ­று­வ­தாக கூறப்­படும் முறைகே­டுகள், நோக்­கத்­துக்கு அப்­பாற்­பட்ட நடை­மு­றைகள் பொது வெளி­யிலே பேச்­சுக்­களை உரு­வாக்­கி­யுள்­ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *