42 கோடிக்கு மேல் மின் கட்டணம் செலுத்தாத அமைச்சர்கள்! பெயர் விபரங்களை அம்பலப்படுத்திய மின்சார சபை

நாட்டில் 54 அமைச்சர்கள் பயன்படுத்திய மின்சாரத்திற்காக அறவிடப்பட வேண்டிய மின்சாரக் கட்டணம் 42 கோடிக்கு மேல் என இலங்கை மின்சார சபையின் தொழிற்சங்கக் கூட்டமைப்பின் அழைப்பாளர் ரஞ்சன் ஜயலால் தெரிவித்துள்ளார்.

2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 13 ஆம் திகதிக்குள் மின்சாரக் கட்டணத்தைச் செலுத்தாத முன்னாள் மற்றும் தற்போதைய அமைச்சர்களுக்குச் சொந்தமான அமைச்சுக்களில் இருந்து சுமார் 42 கோடி பாக்கிகள் வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

அதன்படி, ஜே. பெரேரா ரூ. 5,391,913.00, டபிள்யூ.டி.ஜே. செனவிரத்ன ரூ. 1,628,523.07+660,485.56, எஸ்.பி.பி. தசநாயக்க ரூ. 1,409,015.27, ஆர்.எம்.சி. ரத்நாயக்க ரூ. 1,427,479.16, ஆர்.பி. குணவர்தன ரூ. 1,356,927.28, ரூ. பத்திரன ரூ. 1,237,043.35, டபிள்யூ.எம்.டி.பி. ஏக்கநாயக்க ரூ. 1,128,444.77, சந்திரசிறி கஜதீர ரூ. 1048,703.80, ரிஷாத் பதுதீன் ரூ. 961,879.23, கே.டி.எம்.சி. பண்டார ரூ. 893,075.26, எச்.ஜி. வீரகோன் ரூ. 801,748.75, சரத் பொன்சேகா ரூ. 767,561.08, பி. ஹாரிசன் ரூ. 691,075.09, பி.எம்.எம்.டி. பன்னக்கா ரூ. 540,376.64, ரூ. போகொல்லாகம ரூ. 475,290.19, ஏ.சி.எச். டி சொய்சா ரூ.  483,086.70 பேர் உள்ளனர்.

தாதன்கொட ரூ. 403,197.44, ஆனந்த சங்கரி ரூ. 390,761.09, இம்தியாஸ் பக்கீர் மாக்கார். ரூ. 357,311.11, ஆர்.டி.ஏ. சிறிசேன ரூ. 355,765.71, ஹரீன் பெர்னாண்டோ ரூ. 275,028.59, எல்.ஜி.ஜே. செனவிரத்ன, ஆர். 262,447.62, டபிள்யூ. அபேவர்தன ரூ. 246,105.90, டி.டி.கே. 239,988.00 அழகப்பெரும, என்.எச்.ஆர். சேனாரத்ன ரூ. 227,157.81, ஜி.டபிள்யூ.பி. சொய்சா ரூ. 199,434.82, ஜே. வீரக்கும்புர ரூ. 198,749.87, ஏ.டி. பிரேமதாச ரூ. 162,146.08, பி. ஹாரிசன் ரூ. 160,507.37, அனுர பிரியதர்ஷன யாப்பா ரூ. 192,705.48, எச்.எம். ஃபௌசி ரூ. 142,460.99, எஸ். புஞ்சிநிலத்தில் ரூ. 129,501.70, இ. பிரேமரத்ன ரூ. 124,531.70, எம்.எல்.ஏ.எம் ஹிஸ்புல்லா ரூ. 116,333.15, கே.டி. விக்கிரமரத்ன ரூ. 169,073.79, டி.ஜே.ஏ.எம். தசநாயக்க ரூ. 165,073.68, ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்லா ரூ. 96,166.77, விமலேந்திரன் ரூ. 89,443.57, ஜே.சி. அலவத்வல ரூ. 87,156.10, திஸ்ஸ அத்தநாயக்க ரூ. 85,244.06, கதிர்காமர் ரூ. 73,968.17, திஸ்ஸ கரலியத்த ரூ. 71,641.49, ஆர்.எம்.ஆர்.எம். பண்டார ரூ. 53,846.49, ஜே. குணவர்தன ரூ. 51,960.71, ரூ. விக்கிரமநாயக்க ரூ. 50,535.18, எம்.எஃப். முஸ்தபா ரூ. 38,371.58, எஸ்.பி. திசாநாயக்க ரூ. 32,367.54, ஜி. சுசந்த புஞ்சிநிலமே. ரூ. 31,676.98, எம்.எம்.ஏ. ஹலீம் ரூ. 4,347.67, எம். அளுத்கமவின் ரூ. அதில் 1,854.61 பேர் அடங்குவதாகவும் ஜெயலால் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply