இனிப்பான தேயிலை! கசப்பான வாழ்க்கை!!

“எங்­க­ளுக்கு இனி­மேலும் உங்­க­ளு­டைய அனு­தாபம் தேவை­யில்லை. நாங்கள் கேட்­பது இந்­நாட்­டிலே தலை நிமிர்ந்து வாழ்­வ­தற்­கான எங்­க­ளு­டைய உரி­மை­க­ளையே ஆகும்”

Leave a Reply