உண்மைகள் உறங்குவதில்லை

இந்தக் கட்­டு­ரைக்கு அறி­மு­க­மாக ஒரு விட­யத்தை வாச­கர்­க­ளுக்கு விளக்க விரும்­பு­கிறேன். தீவி­ர­வாதம், பயங்­க­ர­வாதம், தீவி­ர­வா­திகள், பயங்­க­ர­வா­திகள் ஆகிய சொற்­க­ளுக்கு சட்­ட­வியல் அடிப்­ப­டை­யி­லான ஒரு வரை­வி­லக்­கணம் இன்­று­வரை எந்த மொழி­யிலும் இல்லை. அவை அர­சியல் தலை­வர்கள் தமது அநி­யா­யங்­க­ளையும், கொலை­க­ளையும், அழி­வு­க­ளையும் மறைப்­ப­தற்­காகக் கையாளும் ஒரு சொற்­போர்வை.

Leave a Reply