பலஸ்­தீன விவ­கா­ரம் : பின்­பு­லமும் எமது கட­மை­களும்

பலஸ்­தீன விவ­காரம் இவ்­வ­ளவு தூரம் 75 வரு­டங்­க­ளாக இழுத்­த­டிக்­கப்­ப­டு­வ­தற்கு பல கார­ணங்கள் உள்­ளன.

Leave a Reply