சர்வாதிகாரத்திற்கு வித்திடும் புதிய சட்டங்கள்

அர­சாங்­கத்­தினால் புதி­தாக முன்­மொ­ழி­யப்­பட்­டுள்ள பயங்­க­ர­வாத எதிர்ப்­புச்­சட்­ட­மூலம் நிறை­வேற்­ற­தி­கா­ரத்­துக்கு மித­மிஞ்­சிய அதி­கா­ரங்­களை வழங்­கு­வ­துடன் மிகவும் மட்­டுப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட அள­வி­லேயே பொறுப்­புக்­கூ­றலை உறு­தி­செய்­வதாக அமைந்துள்ளதாக சிவில் சமூக அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *