உள்ளூராட்சி எல்லை நிர்ணய ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை சிறுபான்மை பிரதிநிதித்துவத்தை சவாலுக்குட்படுத்தியுள்ளது

உள்­ளூ­ராட்சி மன்­றங்­க­ளுக்­கான புதிய எல்லை நிர்­ணயம் வடக்கு, கிழக்கில் மாத்­தி­ர­மல்ல நாட்டின் ஏனைய பகு­தி­க­ளிலும் சிறு­பான்­மை­யி­னரின் பிர­தி­நி­தித்­து­வத்தை சவா­லுக்­குட்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது.

Leave a Reply