­நீதியும் பாதுகாப்பும் உறுதிப்படுத்தப்படுமா?

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் நடந்து சரியாக நான்கு வருடங்கள் பூர்த்தியாகின்ற போதிலும் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு இதுவரை நீதி கிடைக்கவில்லை. உண்மையான சூத்திரதாரிகள் கண்டறியப்படவுமில்லை.

Leave a Reply