காதி நீதிமன்றங்களினால் வழங்கப்படும் விவாகரத்து சான்றிதழ் பிரதியை பிரதேச செயலகத்தில் பெற முடியாமையினால் சிரமம்

காதி நீதி­மன்­றங்­க­ளினால் வழங்­கப்­படும் விவா­க­ரத்­துக்­கான சான்­றி­தழ்­களின் பிர­தி­களை பிர­தேச செய­ல­கங்­க­ளி­லி­ருந்து பெற்­றுக்­கொள்ள முடி­யா­ததால் முஸ்­லிம்கள் பல சிர­மங்­க­ளுக்கு உள்­ளாகி வரு­வ­தாக பதி­வாளர் நாய­கத்­துக்கு முறைப்­பாடு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

Leave a Reply