கிரிந்த முஸ்லிம் மையவாடியை ஆக்கிரமிக்க முனையும் தேரர்

நாட்டில் சர்­வ­மதத் தலை­வர்கள் ஒன்­றி­ணைந்து இனங்­க­ளுக்­கி­டையில் நல்­லி­ணக்­கத்தைக் கட்­டி­யெ­ழுப்­பு­வ­தற்கு எத்­தனை முயற்­சிகள் மேற்­கொண்­டாலும் இன­வா­தத்தில் ஊறிப்­போ­யுள்ள சில பெளத்த மதத் தேரர்கள் நாட்டின் பல பகு­தி­களில் முஸ்­லிம்­களின் காணி­களை அப­க­ரிக்கும் முயற்­சி­களில் தொடர்ந்தும் ஈடு­பட்டு வரு­கின்­றனர்.

Leave a Reply