தமிழ் சமூகம் சிறந்த மிதவாத தலைவரை இழந்திருப்பது ஈடுசெய்ய முடியாததாகும்

தமிழ் சமூகம் ஒரு சிறந்த பண்­பான மித­வா­ததத் தலை­வரை இழந்­தி­ருப்­பது ஈடு­செய்ய முடி­யாத இழப்­பாகும் என்று முன்னாள் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­ன­ரான ஜனா­தி­பதி சட்­டத்­த­ரணி எம்.எம். ஸுஹைர் தெரி­வித்­துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *