46 மேலதிக வாக்குகளால் நிகழ்நிலை காப்புச் சட்டமூலம் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டது

நிகழ்­நிலைக் காப்புச் சட்­ட­மூலம் 46 மேல­திக வாக்­கு­களால் திருத்­தங்­க­ளுடன் பாரா­ளு­மன்­றத்தில் நிறை­வேற்­றப்­பட்­டது.

Leave a Reply