மத்ரசா மறுசீரமைப்பு: சில அவதானங்கள்

எமது நாட்டில் உள்ள மத்­ர­சாக்­களை பதிவு செய்ய மாத்­திரம் முஸ்லிம் கலா­சார விவ­காரத் திணைக்­களம் இருக்­கி­றது. ஆனால் அவற்றை மேற்­பார்வை செய்ய எந்த அமைப்பும் இல்லை. கட்­டுப்­பா­டு­களை விதிக்க எவரும் இல்லை. மத்­ரசாக்­களை நடத்­து­வ­தற்­கான விதிகள் ஒழுக்க நெறிக் கோவைகள் சுற்­ற­றிக்­கை­களை விதித்து பரி­பா­லிக்க எவரும் இல்லை.

Leave a Reply