புதிதாக மத ஸ்தலங்கள் நிறுவ புதிய விதிமுறைகள்

நாட்டில் புதி­தாக பள்­ளி­வா­சல்கள் உட்­பட ஏனைய மதஸ்­தலங்கள் நிறு­வப்­ப­டு­வ­தற்கு புத்­த­சா­சனம், மதம் மற்றும் கலா­சார அலு­வல்கள் அமைச்சு புதிய சில விதி­மு­றை­களை கொண்டுவந்­துள்­ளது.

Leave a Reply