ஒரு குடும்பத்தின் மாதாந்த நுகர்வுச் செலவு ரூ.103,283 – மத்திய வங்கி அறிக்கை

பணவீக்கம் காரணமாக, இலங்கையில் ஒரு குடும்பத்திற்கான மாதாந்த நுகர்வுச் செலவு 2022 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 2023 டிசம்பர் மாதத்தில் 16.5% அதிகரித்து 103,283 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கியின் வருடாந்த பொருளாதார வர்ணனை மத்திய வங்கி அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண் அடிப்படையில், 2022ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் ஒரு குடும்பத்தின் மாதாந்த நுகர்வுச் செலவு 88,704 ரூபாவாகவும், 2023ஆம் ஆண்டில் ஒரு குடும்பத்தின் மாதாந்த நுகர்வுச் செலவு 16.5% அதிகரித்து 103,283 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

2022-2023 ஆம் ஆண்டுகளில், இலங்கையில் ஒரு குடும்பம் உணவு அல்லாத பொருட்களுக்காகச் செய்யும் செலவினம் அதிகரித்துள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டில், இலங்கையில் ஒரு குடும்பம் செலவிடும் மாதாந்திர நுகர்வுச் செலவில் 53.9% உணவு அல்லாத பொருட்களுக்காக செலவிடப்படுகிறது. உணவுக்காக செலவிடப்படும் தொகை மாதாந்திர நுகர்வு செலவில் 46.12% ஆகும்.

2023 ஆம் ஆண்டில், இலங்கையில் ஒரு குடும்பம் தனது மாதாந்த நுகர்வுச் செலவில் 56.2% உணவு அல்லாத பொருட்களுக்காகச் செலவிடுவதுடன், 43.8% உணவுக்காகச் செலவிடப்படுகிறது.

2023 ஆம் ஆண்டில், இலங்கையில் உணவு அல்லாத பொருட்களின் விலை அதிகரிக்கும் போக்கைக் காட்டியது, ஆனால் 2022 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், விலை அதிகரிப்பு குறைந்த மட்டத்தில் இருந்ததாக கணக்காய்வு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *