ஓட்டமாவடி ஜனாஸா அடக்கத்துக்கு இட ஒதுக்கீட்டால் மஜ்மா நகரில் காணி இழந்தோருக்கு மாற்றுக்காணிகள் வழங்க கோரிக்கை

<!– ஓட்டமாவடி ஜனாஸா அடக்கத்துக்கு இட ஒதுக்கீட்டால் மஜ்மா நகரில் காணி இழந்தோருக்கு மாற்றுக்காணிகள் வழங்க கோரிக்கை

Leave a Reply